چاپ کارت ویزیت های ساده
1 کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۵٠٠٠٠ تومان  سایز 8.2 * 4.8  زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
2 کارت ویزیت سلفون براق دورو ۶٨٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
3 کارت ویزیت طلایی ١٠٠٠ تومان
4 کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۵٨٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8 زمان تحویل 3تا 4 روز کاری
5 کارت ویزیت سلفون مات دورو ۶٩٠٠٠ تومان سایز 8.2*4.8   زمان تحویل 4تا 5 روز کاری
6 کتان اصل آلمان یکرو / 2 رو ١٢٠٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2 *4.8 می باشد اما در هر سایز دیگری به دلخواه قابل تولید است.تحویل 7 روز کاری
7 کارت ویزیت طرح چرم یکرو/ 2 رو ٩۵٠٠٠ تومان سایز استاندارد 8.2*4.8 می باشد  و تحویل 7 الی 10 روز
8 سلفون مات طرح لمینت دورگرد 2 رو ١٢٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری -
9 سلفون براق طرح لمینت دورگرد 2 رو ١٢٠٠٠٠ تومان سایز خروجی 8.7*5.7     تحویل 5 - 7 روز کاری
10 یکرو بدون روکش ۶۵٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
11 دورو بدون روکش ٧۴٠٠٠ تومان زمان تحویل 8تا 10 روز کاری
چاپ کارت ویزیت فانتزی
12 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل یکروزه ٢۴٠٠٠٠ تومان سفارش حداکثرتا ساعت 10 صبح تحویل ساعت 19 روز بعد (سفارش از شنبه تا چهارشنبه )- دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
13 لمینت براق دورگرد 2 رو-1000 عددی - تحویل 7 روزه ١٩٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 7 روزه
14 لمینت مات دورگرد 2 رو 1000 عددی - تحویل 4 روزه ٣٢٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 4 روزه
15 لمینت مات - تحویل 12 روزه ٢٩٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
16 لمینت مات «موضعی» دورو دورگرد ۴٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ - دورو موضعی  و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
17 لمینت براق مربع دور گرد شده ١٧٠٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
18 لمینت مات مربعی دورگرد شده ٢٢۵٠٠٠ تومان دو رو چاپ - سایز طراحی 5.5*5.5  - سایز پس از برش 5*5  - تحویل 15 روزه
19 لمینت براق یکرو طلاکوب یا نقره کوب ۴٣۶٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
20 لمینت براق 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ۴٩۶٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق 2 رو چاپ - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
21 لمینت مات یکرو طلاکوب یا نقره کوب ۴٩٩٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - یکرو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
22 لمینت مات 2 رو طلاکوب یا نقره کوب ۵۶٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات 2 رو چاپ سایز طراحی 9*6 - سایز پس از برش 8.5*5.5 - دورو طلاکوب یا نقره کوب - تحویل 15 روزه
23 سلفون مات مخملی دورو دورگرد ٢١٣٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
24 سلفون مات مخملی دو رو دورگرد موضعی ٢٣٣٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 12 روزه
25 لمینت استخوانی برجسته دورگرد ٢٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 8 روزه
26 لمینت استخوانی برجسته مخملی دورگرد ٣٣٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دو رو موضعی دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
27 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب ٢۴٩٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 14 روزه
28 سلفون مات مخملی دورو دورگرد طلاکوب ٣١۵٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 17 روزه
29 استخوانی برجسته(موضعی) دورو مربعی طلاکوب ٢٩٠٠٠٠ تومان مربعی دورو چاپ و دورو طلاکوب - دورو موضعی -  دورگرد شده- سایز طراحی 5.5*5.5 - سایز بعد از برش 5*5 - تحویل 15 روزه
30 استخوانی برجسته(موضعی) دورو دورگرد طلاکوب ٣٨٠٠٠٠ تومان دورو چاپ و دورو طلاکوب -  دورگرد شده- سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
سفارشات کارت ویزیت 500 عددی
31 کارت ویزیت لمینت براق 500 عددی دورگرد 2 رو ١۴٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت براق دورگرد 2 رو- تحویل 6 تا 8 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
32 کارت ویزیت لمینت مات 500 عددی دورگرد 2 رو ١٩٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت لمینت مات دورگرد 2 رو- تحویل 7 تا 10 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
33 کارت ویزیت سلفون براق سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ٩۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون براق دورگرد- تحویل 3 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
34 کارت ویزیت سلفون مات سایز لمینت دورگرد 2 رو 500 عددی ٩۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت سلفون مات دورگرد 2 رو- تحویل 4 تا 7 روز - سایز طرح 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
سفارشات تحویل یکروزه (کارت ویزیت- تراکت - سربرگ)
35 کارت ویزیت لمینت براق دورو - یکروزه ٢٩۵٠٠٠ تومان تحویل فایل تا ساعت 10صبح شنبه تا چهارشنبه - تحویل روز بعد ساعت 10 صبح - سایز طراحی 9*6 سانتیمتر - سایز بعد از برش 8.5*5.5
36 لیبل پشت چسبدار /یکرو/بدون روکش/1000 تایی ٩٧٠٠٠ تومان برچسب /سایز 8.2*4.8 / تحویل یکروزه
37 کارت ویزیت سلفون براق / دو رو / 1000 تایی ١٠٠٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو چاپ - سایز 8.2*4.8- تحویل یکروزه
38 کارت ویزیت سلفون براق/یکرو/1000 تایی ٨۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو چاپ - سایز 8.2*4.8- تحویل یکروزه
39 کارت ویزیت سلفون مات / یکرو/ 1000 تایی ٨۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - سایز 8.2*4.8 - یکرو
40 کارت ویزیت سلفون مات / دو رو / 1000 تایی ٩۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - دو رو - سایز 8.2*4.8
41 --------------------------------------------------------------------------------------- تومان
42 کارت ویزیت سلفون براق/یکرو / (دورگرد سایز بزرگ) 1000 تایی ١٢۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
43 کارت ویزیت سلفون براق/دو رو ( دورگرد سایز بزرگ) 1000 تایی ١٣۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - یکرو - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
44 کارت ویزیت سلفون مات/دورو/دورگرد سایز بزرگ/1000 تایی ١٣۵٠٠٠ تومان کارت ویزیت گلاسه 300 گرم - دورو - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5
لیبل پشت چسپدار و برچسب/برچسب اموال/برچسب ژله ای/ و...
45 برچسب کاغدی بدون روکش ٨٠٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 بدون روکش - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
46 برچسب کاغذی با روکش یووی ٨۵٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش یووی - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
47 برچسب کاغذی با روکش سلفون براق ٨۵٠٠٠ تومان لیبل پشت چسبدار کاغذی سایز 8.2*4.8 با روکش سلفون براق - قابل تولید در سایز دلخواه- تحویل 4 تا 7 روزه
48 برچسب شیشه ای تماس بگیرید تومان برچسب زمینه شیشه ای - چاپ کاملا رنگی با امکان چاپ رنگ سفید - سایز 8.5*5 - تحویل 8 روزه
49 برچسب شیشه ای پشت ماشین تماس بگبرید تومان مناسب جهت نمایندگی های خودرو و اتوگالری ها - سایز 10*7 -قابلیت سفارش در سایز های مختلف -  چاپ کاملا رنگی + تمپلات رنگ سفید - کیفیت چاپ و جنس تضمینی - تحویل 15 تا 25 روز
50 لیبل ژله ای یا ژلاتینی ۶۵ تومان برچسب یا استیکر ژلاتینی - قابل تولید در سایز و برش دلخواه- قیمت جهت یک سانتیمتر مربع است- حداقل مقدار سفارش 7000 سانتیمتر مربع - جهت دیدن نمونه کارها اینجا کلید کنید- طراحی در نرم افزارهای برداری - تحویل 4 روز کاری
چاپ کارت ویزیت شیشه ای
51 نیمه شفاف (مات) 500 عدد ٣٠٠٠٠٠ تومان شیشه ای مات یکرو چاپ 500 میکرون - سایز طرح 9*6  و سایز پس از برش 8.5 *5.5  -  تحول 15 روزه
52 شفاف ضخامت 760 میکرون 1000 عدد ناموجود تومان سایز طرح 9*6 - خروجی پس از چاپ 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
53 شفاف ضخامت 760 میکرون 500 عدد ناموجود تومان سایز طراحی 9*6 - خروجی 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه - گارانتی کیفیت
54 شفاف برجسته 1000 عددی ٠ تومان طرح کورل 9*5.5 -- خروجی پس از چاپ 8.5*5 تحویل 15 روزه - گارانتی کیعیت
55 شفاف برجسته 500 عددی ٠ تومان طرح کورل سایز 5.5*9 - خروجی 8.5*5 - تحویل 15 روزه
کارت ویزیت پی وی سی چاپ افست pvc
56 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 1000 تایی ۴۴٠٠٠٠ تومان کارت های پی وی سی سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه  
57 PVC ضخامت 500 میکرون ساده مات 500 تایی ٢٩٢٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون - سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
58 pvc ضخامت 500 میکرون (براق) 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
59 PVC ضخامت 500 میکرون (براق) 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 500 میکرون با روکش براق -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
60 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 1000 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
61 PVC ضخامت 760 میکرون ساده مات 500 تایی ٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون مات -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
62 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 1000 تایی ٨٨٠٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق دو رو چاپ -  سایز طراحی 9*6 و خروجی پس از چاپ 8.5*5.5   تحویل 15 روزه
63 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 500 تایی ۵٩۶٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 15 روزه
64 PVC ضخامت 760 میکرون (براق) 250 تایی ٣٩٠٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با روکش براق - - سایز طرح 9*6 - سایز بعداز برش 8.5*5.5 - تحویل 7 روزه
65 PVC ضخامت 760میکرون (متالیک) براق 500 تایی ٧٧٠٠٠٠ تومان کارت پی وی سی 760 میکرون با لمینت براق - دو رو چاپ با زمینه متالیک طلایی یا نقره ایی - سایز طراحی 9*6 - سایز بعد از برش 8.5*5.5 - تحویل 20 روزه
چاپ پیکسل ( پشت سوزن - مگنت )
66 پیکسل 44 میل 10 عدد به بالا ٣۵٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر)  - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-حداقل تعداد سفارش 5 عدد میباشد
67 پیکسل 44 میل تعداد 20 تا 50 عدد ٢۴٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
68 پیکسل44 میل تعداد 60 تا 100 عدد ١٨٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز-
69 پیکسل تعداد 100 تا 500 عدد ١۵٠٠ تومان دایره پشت سوزن دار و (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
70 پیکسل 44 میل / تعداد 1000 عدد ١٣۵٠ تومان دایره پشت سوزن دارو (مگنتی با 1000 تومان بیشتر) - قطر44میلی متر تحویل 1 الی 2 روز
71 پیکسل قطر 58 میلیمتر 10 عددی ۴٠٠٠ تومان پیکسل قطر 58 میلیمتر -
72 پیکسل قطر 58 میلیمتر 11تا 20 عدد ٢٩٠٠ تومان پیکسل قطر 58 میلیمتر - تعداد 10 الی 20 عدد
73 پیکسل قطر 58 میلیمتر 30 تا 100 عددی ٢۵٠٠ تومان پیکسل 58 میلیمتر - جهت تعداد 30 الی 100 عدد
بج سینه فلزی (اتیکت یا نشان سینه)
74 بج سینه فلزی تعداد 10 الی 19 عدد ١٧٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی- حداقل مقدار سفارش 10 عدد است و زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
75 بج سینه فلزی 30 الی 50 عدد ١۵٠٠٠ تومان بج فلزی طلایی یا نقره ایی- زمان تحویل 7 روزه
76 بج سینه فلزی 51 الی 100 عدد ١٠٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
77 بج سینه فلزی 200 عدد ٩٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
78 بج سینه فلزی تعداد 500 عدد ٨٠٠٠ تومان بج سینه فلزی طلایی یا نقره ایی - زمان تحویل 7 روزه پس از تایید طرح
79 اتیکت سینه پرسنلی/آلومنیومی/پشت مگنتی (درجه 1) ٣٠٠٠٠ تومان حداقل مقدار سفارش 10 عدد است/امکان شخصی سازی برای تک تک افراد همراه با چاپ عکس و مشخصات -
80 اتیکت سینه پرسنلی /آلومنیومی/پشت مگنتی(درجه 2) ٢٢٠٠٠ تومان حداقل مقدار سفارش 10 عدد است/درسایزهای (6*2.5--7*3--6*2--2.5*2.5) /امکان شخصی سازی برای تک تک افراد همراه با چاپ عکس و مشخصات -
کارت شناسایی pvc (پرسنلی) 760 میکرون
81 کارت شناسایی PVC تعداد 5 تا 10 عدد ١٢۵٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
82 کارت شناسایی PVC تعداد 10 تا 50 عدد ١٠۵٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55   تحویل 2 روزه
83 کارت شناسایی PVC تعداد 50 تا 100 عدد ٩۵٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر-  تحویل 2 روزه
84 کارت شناسایی pvc تعداد 100 عدد ٧٨٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر- حداقل مقدار سفارش 100 عدد -  تحویل 10 روزه
85 کارت شناسایی pvc تعداد 200 عدد ۵٨٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
86 کارت شناسایی pvc تعداد 500 عدد ۴٢٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
87 کارت شناسایی pvc تعداد 750 عدد ٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
88 کارت شناسایی pvc تعداد 1000 عدد ٣٨٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
89 کارت شناسایی pvc تعداد 2000 عدد ٣٣٠٠ تومان دورو چاپ - کارت 760 میکرون (مشاهده نمونه)- ضخامت کارت بانکی - سایز طراحی 88.5*58.5 میلیمتر - سایز بعد از برش 85*55 میلیمتر - (توضیحات تکمیلی کارت شناسایی کلیک کنید) تحویل 10 روزه
چاپ تراکت/ تحریر 80 و گلاسه / (تحویل 7 روزه)
90 1000 عدد تراکت «یکرو» تحریر A5 ١۴٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
91 1000 عدد تراکت «دورو» تحریر A5 ١٧۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
92 2000 عدد تراکت یکرو تحریر A5 ١٩۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
93 2000 عدد تراکت «دورو» تحریرA5 ٢۴۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
94 5000 عدد تراکت یکرو تحریر A5 ٣٨۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
95 5000 عدد تراکت «دورو» تحریرA5 ۴٣۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
96 1000 عدد تراکت «یکرو گلاسه» A5 ٢٠٨٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
97 1000عدد تراکت «گلاسه دورو» A5 ٢۴٨٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
98 2000عدد تراکت «گلاسه یکرو» A5 ٣۶۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
99 2000 عدد تراکت «گلاسه دورو»A5 ۴٠٨٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
100 5000عدد تراکت «یکرو گلاسه»A5 ٧٨٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
101 5000 عدد تراکت «گلاسه دورو»A5 ٨٣٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 20*14.5  - ابعاد بعد از برش 19.5*14  - تحویل 8 روزه
102 1000عدد تراکت «یکرو تحریر»A4 ٢٣۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
103 1000 عدد تراکت«دورو تحریر» A4 ٣١۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*14.5 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
104 2000عدد تراکت «یکرو تحریر»A4 ٣٧٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
105 2000 عدد تراکت «دورو تحریر» A4 ۴۶۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 29*20-چاپ کاملا رنگی- کاغذ تحریر 80  گرمی- تحویل 8 روزه
106 5000 عدد تراکت«یکرو تحریر»A4 ٧۴٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*14.5 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
107 5000عدد تراکت«دورو تحریر»A4 ٨٣۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ تحریر 80 گرمی- تحویل 8 روزه
108 1000 عدد تراکت«یکرو کلاسه»A4 ٣٨۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
109 1000عدد تراکت«دورو گلاسه» A4 ۴۶۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
110 2000عدد تراکت «یکرو گلاسه»A4 ۶٨٠٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
111 2000 عدد تراکت«گلاسه دورو» A4 ٧۶۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
112 5000عدد تراکت «یکرو گلاسه» A4 ١۵٣۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
113 5000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A4 ١۶٢۵٠٠٠ تومان تراکت سایز 20*29 - چاپ کاملا رنگی - کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
114 2000 عدد تراکت «گلاسه یکرو» A6 ٢٠۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
115 2000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A6 ٢٢٧٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
116 5000 عدد تراکت «گلاسه یکرو» A6 ۴٢٠٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
117 5000 عدد تراکت «دورو گلاسه» A6 ۴٣۵٠٠٠ تومان ابعاد طراحی 10*14.5  -چاپ کاملا رنگی- کاغذ گلاسه 135 گرمی- تحویل 8 روزه
118 A4سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ٢٩۵٠٠٠ تومان سربرگ کتان 120 گرمی -  چاپ رنگی- سایز واقعی - 29.7*21 - یکرو - تحویل 7 روزه
119 A4 سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ١۶٨٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*29.7  - تحویل حدودا 7 روزه
120 A4 سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) ٢٢۶٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*29.7  - تحویل حدودا 7 روزه
121 A4 سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) ۴٠٨٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*29.7  - تحویل حدودا 7 روزه
122 A5 سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ١١۴٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*14.8  - تحویل حدودا 7 روزه
123 A5 سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) ١٣٨٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*14.8  - تحویل حدودا 7 روزه
124 A5 سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) ٢٠٩٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 80 گرمی  - سایز 21*14.8  - تحویل حدودا 7 روزه
125 A4سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ٢١٨٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 100 گرمی - سایز واقعی 21*29.7 - تحویل حدودا 7 روز
126 A5سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ١٢٩٠٠٠ تومان سربرگ تحریر 100 گرمی - سایز واقعی 21*14.8 - تحویل حدودا 7 روز
127 A5سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ١۶٣٠٠٠ تومان سربرگ  کتان 120 گرمی - سایز واقعی - 14.8*21 - یکرو - تحویل 7 روزه
چاپ تراكت سیاه و سفید
128 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ5 ٨۵٠٠٠ تومان كاغذ تحربر 80 گرم - کاغذ رنگی
129 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ5 ٩۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي- کاغذ رنگی - تحویل 3 روزه
130 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ5 ٨۵٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم - کاغذ سفید
131 تراكت ريسو يكرو كاغذ رنگي آ4 ١۶٠٠٠٠ تومان کاغذ تحریر 80 گرم  A4
132 تراكت ريسو دو رو كاغذ رنگي آ4 ١٨٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 80 گرمي
133 تراكت ريسو دو رو كاغذ سفيد آ4 ١٨٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
134 تراكت ريسو يكرو كاغذ سفيد آ4 ١۶٠٠٠٠ تومان كاغذ تحرير 70 يا 80 گرم
انواع پاکت (پاکت نامه /پاکت A5 /A4 پاکت ) چاپ رنگی
135 پاکت نامه تحریر 80 گرم ٣٨٠٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
136 پاکت نامه تحریر 100 گرم ۴١٠٠٠٠ تومان پاکت نامه کاملا رنگی - کاغذ تحریر 100 گرمی - تحویل 8 روز - سایز طراحی گسترده 25*24
137 پاکت نامه گلاسه 135 گرم ۵۶۵٠٠٠ تومان پاکت نامه تحریر 80 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
138 پاکت نامه کتان 120 گرمی ۶۴۵٠٠٠ تومان پاکت نامه کتان 120 گرمی - چاپ کاملا رنگی -سایز فایل 23*26 -  تحویل 8 روزه
139 پاکت A5 تحریر 100 گرم ۵٣۵٠٠٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 24.5*34.5 - تحویل 8 روزه
140 پاکت A5 گلاسه 135 گرم ۶۵٢٠٠٠ تومان پاکت گلاسه 135 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 24.5*34.5 - تحویل 8 روزه
141 پاکت A4 تحریر 100 گرم ١٠١۵٠٠٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 48*34 - تحویل 8 روزه
142 پاکت A4 گلاسه 135 گرم ١٢١۵٠٠٠ تومان پاکت گلاسه 135 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 48*34 - تحویل 8 روزه
143 پاکت A3 تحریر 120 گرم ٠ تومان پاکت تحریر 120 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 47.5*67 - تحویل 8 روزه
144 پاکت A3 کتان 120 گرم ٠ تومان پاکت تحریر 100 گرم - چاپ کاملا رنگی - سایز فایل 47.5*67 - تحویل 8 روزه
سـفارشات کاتالــوگ و بروشــــور
145 بروشور 3 لت - سایز A4 با خط تا ٠ تومان بروشور 3 لت دو رو  - گلاسه 135 گرمی با خط تا - سایز باز شده بروشور 29*21 - تحویل 4 روزه  - کاملا رنگی
146 بروشور 2 لت A5 گلاسه 200 گرم + خط تا ٠ تومان بروشور 2 رو چاپ گلاسه 200 گرم + خط تا وسط - سایز باز شده 29*21 - تحویل 4 روزه
147 کاتالوگ 2 لت A4 - گلاسه 200 گرم ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
148 کاتالوگ A3 - دو رو گلاسه 200 گرمی ٠ تومان کاتالوگ 2 رو چاپ 4 صفحه آ4 - سایزگسترده 29*42 - با خط تا وسط - تحویل 4 روزه
149 کاتالوگ A3 گلاسه 300 گرمی با سلفون ٠ تومان کاتالوگ 4 صفحه ای - سایز گسترده 29*42 - دورو چاپ + خط تا - تحویل 7 روزه A4 -
سفارشات بنر - استیکر - فلکسی - مش و ...
150 چاپ بنر ٢٠٠٠٠ تومان چاپ بنر 1*1 متر، متراژ کوچک تر از یک متر - یک متر حساب می شود - تحویل یکروزه
151 چاپ( بنر ) درجه یک ٢۵٠٠٠ تومان بنر با چاپ اکو سالونت کیفیت تضمینی تا عرض 3.20
152 چاپ استیکر درجه یک ۵۵٠٠٠ تومان استیکر با چاپ اکو با عرض متفاوت و چاپ تضمینی
153 چاپ فلکسی استار کره ای ۵۵٠٠٠ تومان اندازه های کوچک تر از یک متر مربع، یک متر محاسبه خواهد شد. جهت طراحی فلکسی اندازه برحسب متر و رزولیشن 72 ، مد رنگی CMYK
154 کتد لمینت براق ١١٠٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
155 کتد لمینت مات ١٢٠٠٠٠ تومان کتد لمینت براق - مخصوص چاپ پوستر و استند با کیفیت عالی و چاپ 6 رنگ گارانتی
لیوان کاغذی بهداشتی با چاپ اختصاصی (تمام رنگی)
156 چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی 1000 تایی ٣٨٨٠٠٠ تومان لیوان کاغذی بهداشتی با حجم 220 سی سی با چاپ رنگی 1000 عددی و 8 روز کاری
157 لیوان کاغذی 220 سی سی 5000 تایی ١۵٢۵٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 220 سی سی تمام رنگی 5000 عددی تحویل 8 روزه
158 لیوان کاغذی 360 سی سی 1000 تایی ۴٩٠٠٠٠ تومان چاپ لیوان کاغذی 360 سی سی تمام رنگی 1000 عددی تحویل 8 روزه
ساک دستی فروشگاهی « پارچه ای سوزنی »
159 ساک دستی 20*30 دسته موزی 1000 عدد ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
160 ساک دستی 25*35 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
161 ساک دستی 30*40 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
162 ساک دستی 35*45 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
163 ساک دستی 44*52 دسته موزی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
164 ساک دستی 40*40 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
165 ساک دستی 50*50 دسته جدا + 10 سانت کفی ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم-دسته جدا + 10 سانت کفی -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
166 باکس دسته بندی رستورانی 27*34 با عطف ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 60 گرم- مخضوض رستوران - با 3 طرف کاست - چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
167 ساک دستی 30*40 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
168 ساک دستی 40*45 دسته جدا+عطف و کاست ٠ تومان ساک دستی پارچه ای 90 گرم-دسته جدا + 10 سانت عطف و کاست بغل -  چاپ هر طرف 110/000 تومان اظافه می شود- تحویل 5 الی 7 روز
ساک دستی کاغذی - مقوایی (ساک خرید)
سفارشات پرچم (رمیزی - تشریفات - اهتزاز و ..)
169 پرچم رومیزی کشور ایران ۴۵٠٠٠ تومان پرچم رو میزی کشور ایران - پارچه ساتن و یا جیر - 2 رو با پایه و میله
170 پرچم رومیزی کشورهای جهان ۴۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی ملل یا کشورهای جهان - 2 رو چاپ با ریشه ، پایه و میله -
171 پرچم رومیزی اختصاصی چاپ رنگی 2 عدد ٧۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی با چاپ تمام رنگی 2 رو چاپ با پارچه ساتن آمریکایی با ریشه دوزی دور پرچم به همراه میله و پایه مرمر- حداقل مقدار سفارش 2عدد می باشد
172 پرچم رومیزی اختصاصی تعداد 5 عدد و بالاتر ۴۵٠٠٠ تومان پرچم رومیزی اختصاصی با چاپ لوگوی شما - دو رو چاپ - همراه با ریشه دوزی ،میله و پایه سنگ مرمر - تحویل 5 روزه
173 پرچم تشریفات کشور ایران ٣٩۵٠٠٠ تومان پرچم ایستاده تشریفات ایران - سایز 150*90 - دو طرف چاپ با ریشه ، میله و پایه
174 پرچم تشریفات سازمانی اختصاصی ٣٩۵٠٠٠ تومان پرچم تشریفاتی اختصاصی با لوگوی شما - چاپ 2 طرف - همراه با میله، پایه، و ریشه دوزی - تحویل 5 روزه
سفارشات چاپ و رایت DVD و CD
175 چاپ سی دی 100 ٠ تومان
176 چاپ سی دی 200 ٠ تومان
177 چاپ سی دی 300 ٠ تومان زمان تحویل دو روز کاری
178 چاپ سی دی 400 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
179 چاپ سی دی 500 ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
180 چاپ سی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
181 چاپ 100DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
182 چاپ 200DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
183 چاپ 300DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
184 چاپ 400DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
185 چاپ 500DVD عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری
186 چاپ DVD با روکش +رایت+دی وی دی 1000 عدد ٠ تومان لطفا قبل از قطعی نمودن سفارش مجدداً با دفتر شرکت جهت قیمت نهایی تماس گرفته شود تحویل 1 الی 2 روز کاری