اندازه کارت ویزیت ها

کارت ویزیت های ساده سایز طراحی 8.2*4.8 سانت هست که بعد از برش 8*4.5  خواهد بود

کارت های سایز بزرگ سایز 9*6 طراحی خواهند شد که بعداز برش سایز 8.5*5.5 خواهند شد.

کارت ویزیت شیشه ای برجسته شفاف 9*5 طراحی خواهد شد که بعد از برش سایز 8.5*5 خواهد بود.یک دیدگاه بنویسید
5 + 9